Algemene leveringsvoorwaarden

 
 
Home
 
Algemene leveringsvoorwaarden
 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Circa Twee b.v., hierna te noemen CT, en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Eventuele andere algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door CT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes

2.1 De door CT gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

2.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door CT wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden.

2.4 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt, en CT met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

2.5 Mondelinge afspraken en bedingen binden CT eerst nadat deze schriftelijk door CT zijn bevestigd.

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen uitvoeringstermijn is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van niet tijdige uitvoering dient de opdrachtgever CT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 CT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CT zijn verstrekt, heeft CT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 CT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.5 Wanneer opdrachtgever gebreken aan het geleverde constateert, is hij verplicht dit onmiddellijk na constatering schriftelijk te melden aan CT. Reclames welke niet schriftelijk en tijdig zijn geschied, behoeven niet meer door CT in behandeling te worden genomen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

CT zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal CT de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief) iedere (werk)tekening, model of andere vormgeving berust bij CT.

6.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde in sub 6.3, slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in de omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de offerte.

6.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in sub 6.1 van CT rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan CT verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaald en zal CT later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

6.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van CT aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CT. CT zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

6.5 CT is gerechtigd haar ontwerpen te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

Artikel 7 Geheimhouding

CT is verplicht alle informatie van opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 8 Opzegging van de overeenkomst

8.1 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen mits deze alle door CT dientengevolge geleden schade, waar onder gederfde winst, voor dit doel gesteld op 25% van het totale bedrag gemoeid met de opdracht, vergoedt.

8.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, of faillissement van een der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen.

Het bepaalde in 8.1 geldt ook in dergelijk geval.

Artikel 9 Naamsvermelding

CT is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op gebruikelijke wijze. Indien CT dit wenst zal het te verveelvoudigen werk worden voorzien van het symbool © onder vermelding van de naam van CT en het jaar van eerste openbaarmaking.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van CT; of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door CT aan te geven rekeningnummer t.n.v. Circa Twee b.v. te Megen. Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand.

10.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.3 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden zonder korting of verrekening.

10.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.5 CT is gerechtigd vooruitbetalingen te vorderen. Indien CT van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) van CT op.

Artikel 11 Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd: 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €227,00. Indien CT aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van CT is beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag.

12.2 Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de verzekering geen dekking biedt of er geen passende verzekering is afgesloten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag out of pocket van de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

12.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CT.

Artikel 13 Geschilbeslechting

13.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en CT, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar CT gevestigd is.

13.2 CT blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen CT en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.